POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

Acest website („site-ul”) este operat de către BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. („BCR Pensii”). BCR Pensii poate fi referit în această Politică drept „noi”, „nouă” sau „al nostru/ă”.

Obiectul acestei Politici privind Confidențialitatea

Prezenta Politică privind confidențialitatea are rolul de a vă informa cu privire la:

a)     activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră efectuate de catre BCR Pensii, în calitate de Operator de date cu caracter personal și se aplică în desfășurarea activitatilor sale si in indeplinirea obiectului de activitate;

b)     prelucrările datelor cu caracter personal derulate de BCR Pensii în vederea desfășurării activităților sale conform celor descrise mai jos;

c)     securitatea datelor si confidentialitatea prelucrarilor de date cu caracter personal.

Politica noastră privind confidențialitatea poate fi modificată, iar BCR Pensii va publica pe această pagină o versiune actualizată a politicii. Prin consultarea frecventă a acestui site puteți să vă asigurați că aveți cunoștință permanent despre activitățile de prelucrare întreprinse de către BCR Pensii.

Website-ul BCR Pensii poate include link-uri către alte website-uri care sunt gestionate de alte entități/persoane juridice care nu au legătură cu BCR Pensii și cu privire la care BCR Pensii nu poartă nicio responsabilitate. De asemenea, putem oferi link-uri către alte website-uri operate de companiile afiliate BCR Pensii, care aplică politici separate în privința confidențialității. Dacă accesați aceste website-uri prin intermediul site-ului nostru, ar trebui să consultați politicile de confidențialitate ale acestor site-uri pentru a putea înțelege în ce mod colectează, utilizează și comunică informațiile dumneavoastră.

BCR Pensii și confidențialitatea datelor

BCR Pensii prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016. În funcție de activitatea desfășurată, BCR Pensii prelucrează datele cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de persoana vizată, în următoarele condiții:

 • pentru prelucrările derivate din calitatea dumneavoastră de vizitator al siteului, vă rugăm să consultați secțiunea privind utilizarea modulelor de tip cookie-uri disponibilă aici;
 • În măsura în care sunteți în categoria angajaților (inclusiv candidat, angajat temporar, membru de familie al unui angajat etc.), BCR Pensii va prelucra datele dumneavoastră conform următoarelor scopuri și temeiuri (reflectate în secțiunile de mai jos): A (b)(d) (f)(g)(h)(i)(j)(k)(l);B(a)(b)(d); C(a)(b)(e)(f)(g)(h).
 • în măsura în care sunteți beneficiar al produselor și/sau serviciilor prestate de BCR Pensii, va prelucra datele dumneavoastră conform următoarelor scopuri și temeiuri (reflectate în secțiunile de mai jos): A(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(j)(l);B(a)(e); C(a)(b)(c)(d)(e)(f)(h).
 • în măsura în care sunteți partener contractual al BCR Pensii (inclusiv reprezentant al partenerului, agent, broker, prestator de servicii, participant la evenimentele organizate de BCR Pensii): A(b)(d)(f)(g)(h)(i)(j)(l); B(a)(b)(c); C(a)(b)(d)(e)(f)(h).
 • în măsura în care sunteți un terț fără a avea o legătura cu BCR Pensii există posibilitatea ca BCR Pensii să prelucreze datele dumneavoastră conform secțiunii A(j) - în măsura în care BCR Pensii primește anumite documente și/sau solicitări din partea acestor entități, BCR Pensii poate primi datele dumneavoastră de identificare precum și alte informații după caz. De asemenea, în măsura în care ne trimiteți o solicitare (în absența unei relații contractuale), vom prelucra datele furnizate de dumneavoastră în vederea rezolvării acestei solicitării în baza interesului legitim al BCR Pensii.

In acest context, persoanele vizate vor fi urmatoarele :

 • membrii de familie ai angajaților și clienților;
 • reprezentanții legali ai clienților persoane juridice;
 • persoane fizice implicate în activitatea angajatorilor persoane juridice;
 • reprezentanți legali ai partenerilor contractuali persoane juridice;
 • persoane fizice implicate în activitatea partenerilor contractuali persoane juridice ai BCR Pensii;
 • persoane împuternicite de către participant/ beneficiari;
 • candidați pentru pozițiile vacante în cadrul BCR Pensii;
 • prestatori de servicii persoane fizice;

Informațiile pe care le prelucrăm

În funcție de calitatea pe care o dețineți, BCR Pensii prelucrează datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați în mod direct, precum și date care sunt generate pe baza acestora, precum, codul intern de identificare, informații ce rezultă din neconformitățile semnalate de orice persoană, informații primite de la autorități publice, date privind săvârșirea de infracțiuni și/sau condamnări penale şi/sau date privind comportamentul de plată.

In măsura în care sunteți beneficiar al produselor și/sau serviciilor prestate de BCR Pensii, vă informam, că datele cu caracter personal vor fi folosite pentru administrarea contului dvs. individual de pensie privata, refuzul de a le furniza determina imposibilitatea de a va oferi produse de pensii private si servicii in legatura directa cu acestea. Administratorul va prelucra datele cu caracter personal pe durata desfasurarii relatiilor contractuale, precum si ulterior, in aplicarea prevederilor legale.

Cum utilizăm și comunicăm informațiile dvs.:

BCR Pensii prelucrează datele dvs. cu caracter personal astfel:

A: În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri:

a)     administrarea fondurilor de pensii private (conform prevederilor din Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare și/sau din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare si a normelor emise in aplicarea si interpretarea acestora);

b)     prevenirea fraudelor prin analizarea/verificarea autenticităţii actului de identitate prezentat de dumneavoastră, pentru executarea şi îmbunătăţirea serviciilor oferite dumneavoastră, prin preluarea în sistemul informatic de evidenţă al BCR Pensii a datelor conţinute în actul de identitate, conform cerințelor legale aplicabile în materie;

c)     îndeplinirea obligațiilor de cunoaștere a clientelei, prevenirii activităților de spălare a banilor și combaterii finanțării terorismului;

d)     pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor BCR Pensii legate de supravegherea financiară efectuată asupra BCR Pensii și grupului BCR si/sau Erste şi de raportare către grupul BCR si/sau Erste sau autorităţile de supraveghere;

e)     raportare către instituții publice (Autoritatea de Supraveghere Financiară, Instituțiile de Evidență care au ca atribuție legală evidența asiguraților din sistemul public de pensii, respectiv Casa Națională de Pensii Publice si casele de pensii sectoriale, Inspectoratul Teritorial de Munca, ANAF, etc.), catre alti administratori de fonduri de pensii private, agenti de marketing al fondurilor de pensii private, angajatori, banci depozitare, furnizori, conform prevederilor legale;

f)      gestiune administrativ – financiară și executarea obligațiilor fiscale/contabile;

g)     păstrarea/depozitarea (premergătoare arhivării) si arhivarea potrivit prevederilor legale a documentaţiei contractuale (inclusiv asigurarea operaţiunilor conexe acestor activităţi) și/sau ale alor documente ce conțin date cu caracter personal;

h)     derularea proceselor de audit;

i)      gestionarea calității și securității datelor;

j)      gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte persoane care prestează un serviciu public (executori judecătorești, notari etc.);

k)     gestionarea obligațiilor în baza legislației muncii (gestionarea dosarului de personal, securitate și sănătate în muncă etc.);

l)      implementarea masurilor tehnice menite sa asigure securitatea datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranta).

Pentru îndeplinirea acestor scopuri, BCR Pensii se va baza, în măsura în care este necesar, și pe interesul său legitim în desfășurarea obiectului de activitate.

B. În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:

a)     derularea oricăror raporturi juridice rezultate din contractele încheiate între BCR Pensii şi dumneavoastră (inclusiv prin încheierea actului de aderare) sau societatea pe care o reprezentați;

b)     colectarea de debite/recuperare creanţe (precum şi activităţi premergătoare acestora, inclusiv activităţi de due diligence);

c)     monitorizarea adecvată a tuturor obligaţiilor/prestațiilor asumate de partenerii contractuali ai BCR Pensii (persoane fizice);

d)     încheierea si executarea contractelor de muncă (training, salarizare, bonusare, evaluarea performanțelor etc.);

e)     introducerea datelor participanților în sistemele informatice ale BCR Pensii în vederea gestionării relației cu aceștia.

Pentru îndeplinirea acestor scopuri, BCR Pensii se va baza în măsura, în care este necesar, și pe interesul său legitim în desfășurarea obiectului de activitate.

C. În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale BCR Pensii în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru următoarele scopuri:

a)     implementarea unei linii interne de raportare a neconformităților sesizate de către orice persoane în legătură cu serviciile oferite;

b)     îmbunătățirea serviciilor furnizate prin îmbunătățirea fluxurilor, politicilor și procedurilor interne;

c)     investigarea motivelor de aderare/transfer la/de la un fond de pensii private;

d)     scopuri de marketing simplu, marketing direct, publicitate prin intermedierea/promovarea produselor de pensii private, inclusiv transmiterea de către BCR Pensii a unor comunicări comerciale în vederea promovării produselor sale, PR și comunicare, statistica, studii de cercetare, (efectuarea de sondaje cu privire la serviciile financiare), investigarea nivelului de satisfacție a participanților, testarea campaniilor de publicitate, activitatea BCR Pensii, activitatea agenților de marketing ai BCR Pensii şi a terţilor parteneri contractuali;

e)     gestionarea reclamațiilor primite din partea dumneavoastră;

f)      constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale BCR Pensii în instanță, precum și constituirea de probe în acest sens;

g)     scopuri de recrutare și resurse umane în ceea ce privește candidații și angajații BCR Pensii; acordarea de beneficii pentru persoanele vizate;

h)     proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor informatice existente sau noi si a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date in tara sau in strainatate).

Există anumite scopuri de prelucrare, pentru care este necesar, conform legii, ca BCR Pensii să obțină consimțământul dumneavoastră. BCR Pensii va obține acest consimțământ prin diverse mijloace, spre exemplu, prin semnarea de către dumneavoastră a unei note puse la dispoziție de către BCR Pensii. Consimțământul astfel furnizat poate fi retras în orice moment iar BCR Pensii va ține cont de preferințele dumneavoastră. 

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal înregistrate sunt destinate utilizării de către BCR Pensii și pot fi comunicate numai următorilor destinatari: autorități publice (Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Pensii Private, Instituțiile de evidenta care gestionează Registrul Participanților la fondurile de pensii administrate privat, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, Autoritatea judecătorească, Politie, Inspectoratul Teritorial de Munca, alte autorități publice centrale si locale), agenți de marketing ai fondurilor de pensii administrate de BCR Pensii precum și altor persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale in numele BCR Pensii (împuterniciți ai BCR Pensii), parteneri contractuali, alte companii din același grup cu BCR Pensii.

Durata prelucrării datelor

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, BCR Pensii va prelucra datele cu caracter personal pe durata îndeplinirii obligațiilor care rezulta din contract/actul individual de aderare, precum și ulterior în vederea îndeplinirii intereselor legitime ale BCR Pensii sau în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligația de arhivare. Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, BCR Pensii să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

Transferul datelor cu caracter personal

În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate este posibil ca BCR Pensii să transfere anumite categorii de date cu caracter personal în afara României, în state din cadrul UE/ SEE(Austria, Ungaria).

Este posibil ca în derularea activităților sale, statele de transfer mai sus-menționate să se modifice. Puteți obține o listă actualizată cu statele unde se transferă datele cu caracter personal la următorul link: www.pensiibcr.ro sau adresa pe mail pensiibcr@bcr.ro.

Utilizarea modulelor de tip cookie-uri

Acest site utilizează cookie-uri. Mai multe detalii privind acest aceste module și modul în care sunt folosite pot fi accesate aici.

Securitatea datelor

BCR Pensii acordă o importanță sporită datelor dumneavoastră cu caracter personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare. În acest sens, BCR Pensii implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare.

Drepturile persoanelor vizate

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către BCR Pensii, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea BCR Pensii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către BCR Pensii a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, BCR Pensii să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • începând din 25 mai 2018, dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • începând din 25 mai 2018, dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către BCR Pensii către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție - în ceea ce privește activitățile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitățile de profilare, dreptul de opoziție se poate exercita în orice moment, prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către BCR Pensii, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, puteți adresa o cerere (în format material/electronic prin e-mail) către: pensiibcr@bcr.ro. Puteți contacta Responsabilul privind protecția datelor la adresa de e-mail: dpobcrpensii@bcr.ro; prin fax la 021 232 40 35 sau prin posta la adresa Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, parter, camera E0-05.3 și etajul 4, camerele: E4-1 - E4-12, sector 6, București.